Türkiye’deki Şehirlerde Hava Kalitesinin İyileştirilmesi ve Kamuoyu Farkındalığının Artırılması Projesi: CityAir

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen ve T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının faydalanıcısı olduğu CityAir Projesinin genel hedefi, hava kalitesi bağlamında Avrupa Birliği çevre mevzuatının uygulanması ve yürürlüğe konması ile vatandaşların yaşam kalitelerinin iyileştirilmesidir.

Projenin Amacı

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen CityAir Projesi, Avrupa Birliği Çevre Müktesebatı kapsamında, Türkiye’de 31 ilde tabandan yukarıya doğru bir yaklaşım kullanarak, hava kalitesinin artırılması ve hava kirliliği – hava kalitesi konusunda toplumsal farkındalığın oluşturulması amacıyla hayata geçiyor.

Proje çıktıları uzun vadede; ulusal düzeyde hava kalitesinin artmasına katkıda bulunacak, toplum sağlığının korunmasına katkı sağlayacak, Türkiye’nin ekonomik sosyal ve çevre sürdürülebilirliğini destekleyecek ve hava kalitesi yönetimi Eylem programlarının Avrupa Birliği müktesebatı ile uluslararası anlaşmalar ile uyumlu hale gelmesini sağlayacaktır.

Projenin Hedefi

Hava kirliliği; asit yağmurları, dumanlı sis tabakası ve ozon tabakasının incelmesine sebep oluyor. Ancak hava kirliliğinin en önemli etkisi insan sağlığı üzerinde gözleniyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün yaptığı açıklamaya göre hava kirliliği, 2019 yılında dünyanın karşılaşacağı sorunlar listesinin zirvesinde yer alıyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün raporuna göre, dünyada her 10 kişiden 9’u kirli hava soluyor ve yılda 7 milyon insan hava kirliliğinin sebep olduğu hastalıklar yüzünden hayatını kaybediyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen Türkiye’deki Şehirlerde Hava Kalitesinin İyileştirilmesi ve Kamuoyu Farkındalığının Artırılması Projesi – CityAir ile hava kirliliği ve kirliliğin insan sağlığına olan etkisi konusunda toplumda farkındalık oluşturulması amaçlanıyor. Bu amaç doğrultusunda birçok ilde eğitimler düzenlenecek ve tüm yaş gruplarından bireyler, düşük hava kalitesinin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri hakkında bilgilendirilecek.

Proje kapsamında yerel belediyeler ile iş birliği yapılacak ve hava kirliliği sorununun çözülmesi için yetkili makamların teknik ve idari kapasitelerinin artırılması sağlanacak. Emisyon ölçümleriyle şehirlerin hava kalitesi sürekli gözetlenecek ve hava kalitesindeki değişimler ilgili birimlerce rapor edilecek. Artan farkındalık ve etkin mücadele ile uzun vadede hava kirliliğine bağlı sağlık sorunlarının önemli ölçüde azalması bekleniyor.

Kısaca;

 • Hava emisyon envanter sistemi kapasitesinin “Hava Kalitesi” modellemeleri, HEY Portal, GIS (Coğrafi Bilgi Sistemi) ve diğer tüm “Bilişim Teknolojileri” araçları ile geliştirilmesi.

 • Güney İç Anadolu, Ege, Orta Karadeniz ve Akdeniz Bölgesi’nde yer alan 31 şehrin Temiz Hava Eylem Planları’nın (CAAPs) güncellenmesi.

 • Emisyonu azaltma stratejilerinin geliştirilmesi ve toplumdaki farkındalığı artırarak hava kalitesini yükseltmeye yardımcı olacak önlem paketinin geliştirilmesi.

Kamuoyunu bilinçlendirmek için atılan adımlar:

 • Hava kalitesi konusunda kamuoyundaki farkındalık düzeyinin belirlenmesi için anket çalışmalarının yapılması.

 • Hava kalitesi yönetimi üzerine çalıştaylar düzenlenmesi. Emisyon envanteri eğitimleri gerçekleştirilmesi. Hava kalitesi değerlendirmesi ve modellemesi eğitimleri verilmesi.

 • Çocuklar ve yaşlılar gibi seçili hedef gruplara ve hamileler, hastalar gibi risk gruplarına yönelik özgün bilgilendirici içeriklerin geliştirilmesi; bu içeriklere yönelik broşürlerin üretilip, dağıtılması.

 • Genç kuşağa yönelik sosyal medya buluşmaları gerçekleştiriliyor. TV ve radyo spotları hazırlanarak hava kalitesinin geniş kitleler tarafından anlaşılmasını sağlayacak paylaşımlar yapılması.

 • Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile sıkı bir işbirliği içerisinde çalışılması.

 • Kamuya açık alanlarda, okullarda, il ve ilçe belediyelerinde hava kalitesinin korunmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor. Özellikle ilköğretim ve ortaöğretim seviyelerine göre eğlenceli ve öğretici aktarımların sağlanmasıyla akılda kalıcı faaliyetler planlanması.

PROJE PAYDAŞLARI

 • T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı – Ana Faydalanıcı
 • T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü – Sözleşme Makamı
 • T.C. Milli Eğitim Bakanlığı
 • T.C. Sağlık Bakanlığı
 • T.C. Dışişleri Bakanlığı
 • T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Taşra Teşkilatı THM Müdürlükleri
 • Yerel düzeydeki devlet kurumları
 • İlgili STK’lar ve özel sektör kurumları
 • Belediyeler

PROJE (KONSORSİYUM) ORTAKLARI

Agriconsulting Europe S.A.- Belçika (Konsorsiyum Lideri)
Av. de Tervuren 36 B-1040 Brüksel, Belçika
Tel :+32 2 736 22 77
www.agriconsultingeurope.be

Centre Interprofessione Technique d’Etudes de la Pollution Atmospherique 
42, rue de Paradis 75010 PARIS France
Téléphone: +33 (0)1 44 83 68 83
Fax: +33 (0)1 40 22 04 83
www.citepa.org

INERIS – French National Institute for Industrial Environment and Risks
Parc Technologique Alata – BP2 60550 Verneuil-en-Halatte France
+33 (0) 3 44 55 66 77
www.ineris.fr

Head Office
Torun Center Bahçe OfisFulya Mah. Büyükdere Cad. No:74 A Blok 168-169 Şişli, İstanbul
P: +90 (212) 263 18 18
F: +90 (212) 351 55 24
E: info@puckglobal.com

 • Türkçe
 • English